ازدواجشون هر بدی هم که داشت , یه خوبی خیلی بزرگ داشت ...
دیگه تو پرونده زندگی اونا چیزی به نام خودکشی ثبت نمی شد !
دخترک و پسرک دیگه زن و مرد همدیگه بودن و به زندگی امیدوار  ...