تو را چه نیاز از شنیدن این راز ؟!
پیراهنم به تو داده بودم تا از سرما برهی.
هر دو خوشحال !
ولی من از آن حیث که در بازگشت , پیراهن بوی تو را به مشامم خواهد رساند ...
و مرا همین کفایت !