گفتیم و خواندیم و نوشتیم :
زندگی در زمان حال !
ولی مگر نگاه فریبای دیروزیت مجالی برای زندگی می گذارد ؟
ولی مگر وعده دیدار فردایت زمانی برای زیستن می نمایاند ؟
اینک مرا در سر زمزمه ای دیگر است :
زندگی در زمان تو !