چه سخت است وقتی...
بادبادک دلم قصد پرواز می کند و کودک عقلم بند نمی رهد .
چه سخت است وقتی...
دلم سخت هوای تو دارد و عقل رخصت دیدار نمی دهد .
چه سخت است وقتی...
دلم در یک قدمی دلت ایستاده است و آن حجاب های زمینی مجال وصالت نمی دهند .