ای که نامت همه شب ورد زبانم
ای که یادت همه ایام به یادم
ای که آتش به جهان از غم چشمان سیاهت
با ما به از این باش که دل سخت دچارت .