کاش مردانگی فقط به پوشیدن کت و شلوار بود و داشتن ظاهری مردانه !
کاش می شد راهی یافت که با آن به تمام رویاهای کودکی در مورد مردانگی رنگ واقعیت پاشید .

کاش مرد ها مرد بودند ..