دلم باران می خواهد .
شاید بشوید از من گناهم !
شاید اشکم بپنهاند ..
شاید بخیساند دل سنگم .