امروز دقیقاً یکماه شد که رسماً مال هم شدیم !
احساس خوبی است ، هرچند که وقت نشد توصیفش کنم !
از همه ، بخصوص خدای مهربان ، ممنونم .