اگر آمریکا بتواند با تحریم هایش علیه ایران کاری کند که نتوانیم عاشق بمانیم ، نمیدانم باید به عشقمان شک کرد و یا آمریکا را دشمن عشق خواند ؟!