تو هستی .. در تمام لحظه لحظه های زندگی ام و باز کابوس ِ نبودن می بینی .
من هستم .. در تمام داشته ها و نداشته هایت و باز ترس ِ نبودن می کنم .

این روز ها از ترس ، می ترسم .. نکند به واقعیت بپیوندد و روزی بیاید که تو دیگر عاشقم نباشی .