این روز ها همه چی رو به بهبود است ...
اوضاع کار و زندگی و آرامش مان ..
فقط یک مشکل جدید پیدا شده است ..
آن روز ها که برای داشتن همدیگر تلاش می کردیم ،‌بیشتر از الان همدیگر را داشتیم !

باید باز هم برای داشتن همدیگر تلاش کنیم !