پسرك عاشق شده بود .. ولي دخترك ايده آلش نبود.

ماهها طول كشيد و دخترك تغيير كرد .

پسرك ديگر عاشق نبود !