اگر دكتر بودم فقط يك نسخه داشتم ..

عاشق باش !

و اگه اين نسخه جواب نمي داد :

بدی ها را هم رها كن !