امتحانات .. تمام !

اولين فكر : دوچرخه بازي تو كوچه !!

دومين فكر : اه .. يادم نبود بزرگ شدم !!!