كاش عشق ها واقعاً به همين سادگي بودند:

جلوي دوستان با اشاره حرف زدن و ريز ريز خنديدن .. از يك ليوان مشترك آب خوردن و... !

كاش عشق ها عشق بودند !