بوی باران .. بوی سبزه .. بوی خاک

   

              شاخه های شسته باران خورده پاک

 

آسمان ابری و ابر سفید " برگهای سبز" بید !

 

عطر نرگس رقص باد . نغمه ی شوق پرستوهای شاد !!

 

خلوت گرم پرستوهای مست ..

              

                  نرم نرمک میرسد اینک بهار !

 

                 خوش به حال روزگار ! .. خوش به حال چشمه ها و دشت ها !

 

خوش به حال دانه ها و سبزه ها ..  خوش به حال غنچه های نیمه باز ..

 

                  خوش به حال دختر میخک که " میخند د به ناز "

 

خوش به حال جام لبریز شراب .. خوش به حال آفتاب ...!!

 

ای دل من گر چه از این روزگار جامه ی رنگین نمی پوشی به کام

 

باده ی رنگین نمی بینی به جام !!

 

نقل و سبزه در میان سفره نیست !! جامت از آن می که میباید تهی ست !

 

                              ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

 

                              ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ..

 

                              ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار !

 

     گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ ..!

 

                               هفت رنگش میشود هفتاد رنگ !!!!

 

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

        ســـــــــــال نــــــــــــــو مبـــــــــــــــــــــارک ! 

 

                            همیــــــــــــــشه بهـــــــــــــاری باشيد !