من معتقدم نوشته ها و عکسهائی که هر کس توی اتاقش میزنه، یه جورائی بیانگر افکار و اعتقادات اون فرده. دلم میخواست می تونستم مهمونتون بشم و اتاقاتون رو ببینم ولی فعلاً این وضع درو دیوار اتاق ماس. اگه خواستین بگین درودیوار اتاق شما چه جوریه ؟!

* بگذارید و بگذرید..ببینیدو دل مبازید..که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت!

* بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست..کوه غصه از دلم رفتنی نیست .... ( بعضی شعر های عاشقونه رو اگه به خدا ربط بدین خیلی با حال میشه ! )

* یا رب نظر تو بر نگردد...

* همت بلند دار که مردان روزگار...از همت بلند به جائی رسیده اند.

* ای برای با تو بودن ، باید از بودن گذشتن...

*.......

یاعلی مدد...بهروز 17/1/83

در کمدمه !

بالای کامپوترو زیر چراغ

یه کم اون ورتر !