آنکس که هیچ نمیداند به هیچ چیز عشق نمی ورزد؛

آنکس که از عهده هیچ کاری بر نمی آید ، هیچ نمی فهمد؛

آنکس که هیچ نمی فهمد بی ارزش است.

 

ولی آنکس که می بیند و می فهمد بی گمان عشق می ورزد؛

و عشق ما نسبت به کسی و چیزی آنگاه ژرف و عمیق خواهد شد که آگاهی،شناخت و دانش ما به آن بیشتر شود...

 

 

جمله های من نیست...الکی تحسین نکنین !!!

یا علی مدد... 14/7/83