دلم مثل آن روز ها شده است
دلم بچه شده است
دلم باز می گیرد
دلم تو را دارد ولی باز هم بهانه می گیرد