دیروز غرورم را زیر کاسه ها و کوزه ها مخفی کرده بودم ..
آن نیز بر سرم شکست ...
چه ساده ..
و تو میدانی که مرد ، بی غرورش چگونه است ؟