آدمها بزرگتر که می شوند ، حرفهای بیشتری برای گفتن دارند ؛ ولی ساکت تر هم می شوند .
مثل من که دلم پر از حرف بود برایت ، میدانستم تو هم پر از شوق شنیدن بودی ولی حالی برای گفتنم با مزارت نبود ..


پدر ؛ جایت همچنان خالی است ..
پدر ؛ جایت همیشه خالی است ..