ندای عزیز من ...
تو آنقدر مهربان بودی که باز هم به خاطر کادوی نداده ام ، سرزنشم نکردی
تو آنقدر مهربان بودی که کادوی خودت به من را کادوی من به تو جا زدی !
و ندای من
و عشق تو آنقدر بزرگ و زیباست که هیچ هدیه ای نمی تواند پاسخگوی آن باشد ..

ندای من ...
دوستت دارم
تولدت مبارک
و ممنون که ندای منی