اصلاً انگار نمی تونه یه کم بیشتر خوش باشه !
انگار ازش کم میشه !
خسیس !
تف !