از خودت پیش خودت نمیتونی گله کنی !
از دیگران پیش دیگران نباید گله کرد !
اگه توی اینترنت حتی برای خودت هم درد و دل کنی ، همه عالم و آدم خبردار میشن !
پس غیر از خفه شدن ، راه دیگه ای نیست !

خفه شو عزیزم !
ممنون .