و من دلگیرم و تنها              در این بازیگه دنیا

چه می خواهی ز جانم تو     تو ای دار بلا، دنیا

ندیدی تو مگر آنها               که می خواستند از دنیا

تمام مال و آه و دار              تمام هستی دنیا

همه خوب و بدان رفتند        همه رخت بسته از دنیا

به دیدار خدا رفتند              جهانی غیر از این دنیا

آهای ای خفتگان خاک         آهای بد روزگار، دنیا

منم روزی بخواهم رفت        به دیدار صاحب دنیا

از این خنیاگر استاد             از این دنیا به آن دنیا

امید آن بدارم من                نگویندم بنده دنیا.