سال کاری رسماً تموم شده ... سر ما هم خلوت تر .. کمی وقت پیدا کرده ایم که کار نکنیم !
ولی گویا معتاد شده ام و خودم بی خبر ..
گفتی کاری غیر بیزینسی کن ... فکر کردم .. غیر از خواندن کتاب (آن هم کاری) کار دیگری یادم نیامد ...
تفریحاتم فراموش شده اند
نگرانم .. برای خودم ، برای جسم و روحم ، برای تو ...