اتفاقی وبلاگت را می بینم ... مطالبی که چند ماه قبل نوشتی ...
همگی تلخ .. و من باعث همه آنها ..
چه حس بدی دارم من ...
منو ببخش عزیزم .. متاسفم