دلم تنگ است ... تنگ تنگ .. حتی برای خودم ..
چه کسی گفت مرد ها گریه نمی کنند ؟
دلم گریه می خواهد .. بی دلیل .