پدر ..

به یادتیم ..
همیشه
و حتی اگر ظاهرمان این را نشانت ندهد ....

هشت سال شده است که رفتی و همیشه به یادتیم ...