ندای من
ندای نازنین من ...

هر سال دوست دارم بزرگترین جشنی که می توانم را برای سالروز میلادت بگیرم ..
و هر سال ارزشت را بیشتر در می یابم و خودم را عاجز از شکر بودنت ...

ندای من
ندای نازنین من ...

دوستت دارم
و روز میلادت خجسته .