فکر می کردم دیگر مثل قبل نیست و کاملاً به من اطمینان کرده ای ...
اشتباه می کردم
و یا باز هم تعاریفمان از برخورد ها و تعاریف تفاوت دارد !

امشب جا خوردم ... وقتی گفتی با دوست من دوست نباش !