این روز ها احساس می کنم کمتر طاقت تحمل مرا داری !
یاد حرف پدربزرگ افتاده ام .. می گفت هر چند وقت ، یکی از اعضای خانواده باید به سفر برود تا افراد ، قدر یکدیگر را بیشتر بدانند .
این روز ها دلم بد جور سفر می خواهد ...
شاید تحمل هر دویمان بیشتر شود .
ولی میدانم تحمل سفر کوتاهم را هم نداری !