پدر !
پسرانت انقدر مشغول کارهای زمینی شده اند که حتی وقت نمی کنند پیشت بیایند !
چه بی وفا پسرانی داشتی و خبر نداشتی ...

پدر !
قول می دهم شلوغی این روزها مانع فراموش کردنت نشود .
یادت همیشه با ماست .. حتی بیشتر از آن زمانی که فقط سالی یکبار می دیدیمت ...