اگر بخواهی برای خودت جشن بگیری ، خودت را غافلگیر کنی ، برای خودت هدیه بگیری و ... ، کمی همه چیز سخت می شود .

و من چه کنم ، وقتی که تو ، خود منی !
زبان قاصر و دستان ناتوانم ، نمی توانند شور دلم را از ذوق آمدنت به زندگیم نمایان کنند ..

ندای من ، ندای نازنین من ؛
روز میلادت خجسته باد .