حسم بدان پادشاهی می ماند که روی تخت نشسته است ولی تیزی شمشیر را در پشت گردنش حس می کند !

توضیح و دلیل نخواه ... بگذار توی وبلاگم ، بدون تیغ ، پادشاهی کنم !!