پدر ...
چند روز دیگر من هم پدر می شوم .
چند ماه دیگر ده سال می شود که تو رفته ای .
امروز اما روز پدر است و بعد از این همه سال ، بعد از این همه تغییر ، برای منی که گویا دارم بزرگ می شوم ، چقدر جایت خالیست .

پدر ...
هر چه می گذرد و هر چه تجربه و مسئولیتم بیشتر می شود ، جای خالی ات بیشتر خودنمایی می کند .