آهای آقاهه .. آهای .. آره .. با تو ام...

تو کی می خوای درست شی؟ کی می خوای با یه اشاره تا ته قضیه رو بخونی که بعداً ضایع نشی ؟

آهای آقاهه ... مگه یادت نیست استاد چی می گفت ؟ ... بعضی روابط مثل رابطه آدم با سایشه .. هر چی بهش نزدیک بشی ، ازت دورتر میشه .. و اگه تو یه دنیا اونو دوست داشته باشی ، اون ممکنه فقط یه اپسیلون تو رو دوست داشته باشه ..

آهای آقاهه ... مُرد.. کی ؟ عشق و عاشقی رو میگم بابا ... مُرد ! مگه خبر نداشتی ؟؟ خیلی وقته ...

آهای آقاهه ... اگه همین جوری پیش بری ، نوبت تو هم نزدیک میشه .. چی ؟؟ مردنت دیگه !

آهای آقاهه ... چرا قلبت رو گرفتی ؟ درد میکنه ؟ نگران نباش ... بزرگ میشی یادت میره !!

آهای آقاهه ... شایعه کرده بودن که قوانین یاهو عوض شده .. نه بابا ، دروغ بود .. آدمان که عوض شدن . چطور ؟ هیچی دیگه .. اگه قبلاً جواب  =>   بود ، الان نهایتش شده  !!

آهای آقاهه ... چی کار داری می کنی الکی ؟؟ پاشو برو .. دیگه نمیخوام ریخت ماهت رو ببینم ! تو هم با این افکارت !!!

راستی آقاهه ... سعی کن عوض بشی .. البته به من ربطی نداره ها .. ولی اگه می خوای بازم دووم بیاری ، باید عوض شی .

آقاهه ... قربون دستت ! رفتی اون در رو پشت سرت ببند .. آخه : " هوا بس نا جوانمردانه سرد است " !