اوایل     من می گفتم یا علی مدد

           او می گفت آرزومند آرزوهایت

 

بعدها    من می گفتم آرزومند آرزوهایت

          او می گفت یا علی مدد