این روزها این ذکر رو بیشتر می گم :

« فتبارک الله احسن الخالقین »

آخه یادت کم بود ، حالا عکست هم همش جلوی چشامه !

اما خودت ...

نيستی که ببينی ...