تو آرایشگاه ،

 چه لذتبخش بود ...

یاد آوری خاطره نوازش موهای من با دستهای تو !