برای تو فقط یه بازی ساده بود ...

ولی اگه می دونستی که من توی هرکدوم از اون گوله های برفی چقدر مهر و محبت برای تو کار گذاشته بودم ، انقدر جاخالی نمی دادی !!!