گفت : اگه نمی ترسیدی ، چی کار می کردی ؟

گفتم : همه عالم و آدم رو خبر می کردم... به همه می گفتم که چه قدر دوستت دارم .

گفتم تو چی ؟

سرش رو انداخت پائین و سکوت کرد !