بعضی  وقتا که ذهنم آشفته می شه و یا دلم میگیره بی هدف شروع می کنم به طراحی .

معمولاً موقع طرح زدن با خودم یه چیزی زمزمه می کنم .

این بار اینو می خوندم :

نمیدونم دلم دیوونه کیست .. کجا می گردد و در خونه کیست

نمیدونم دل سر گشته مو ... اسیر نرگس مستونه کیست ؟

ولی این بار ناخودآگاه جواب شعر رو کشیدم :

تو !