مثل اینکه این توی ذات منه که وقتی از چیزی ناراحت می شم ، هر کاری رو تند تر و سریع تر انجام بدم .

تند تر حرف می زنم ؛ سریع تر رانندگی می کنم و ...

ولی هنوز نفهمیدم که مگه روز ازل هم از چیزی ناراحت بودم که انقدر سریع عاشق شدم ؟!

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست ... عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست