استاد گفت در شمع تمرکز کنید تا شمع وجود خودتون رو ببینید ؛

تمرکز کردم ؛ راست می گفت ؛ دیدم :

درون من نیز چون شمع می گریست .