به یاد فروغ زمزمه کردم : " پرواز را به خاطر بسپار ... پرنده مردنی است "

و پارازیت خودم : " عشق ورزیدن بیاموز ... عاشق رفتنی است "

ولی آخه تا پرنده نباشه ، مگه میشه پرواز کرد ؟!؟

تازه اونم نه هر پرنده ای : پرواز شاهین با کلاغ فرق می کنه !