بارها خواستم فراموش کنم ، اما نشد .

بارها خواستم که از اسارت رها شوم ، اما نشد .

بارها خواستم راحت سر بر بالین گذارم ، اما نشد .

لاجرم برای چندمین بار همه چیز را بر گردن معجزه جاوید الهی می اندازم :

" ای عشق ، همه بهانه از توست "