چشمام رو که باز کردم ، دو خط سیاه و سفید رو دیدم ... دو خط طولانی و در امتداد هم ؛ گاه دورتر و گاه نزدیکتر .. و گاه غافلگیرانه و ظریف ، مثل ساقه نیلوفر : پیچ در هم .

آره ...

فرش هم نشان از همان عشقی بر خودش داشت که تا عرش گستردگی دارد .