خدایا ..

به هرکس دوست می داری ، عشق را آموخته ای .

حال ، به هر کس دوست نمی داری ، عشق را بیاموز ...

تا دوست بدارند و دوست داشته شوند .