خداوندا ...

خوب می دانی که وقتی عاشقم ، لحظه ای از یادت غافل نیستم .

پس بگذار همیشه عاشق بمانم ...